Stanovy PSPP

Stanovy Profesního sdružení přechodných pěstounů z.s.
Úplné znění ke dni 3.9.2018

„Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.“
Výňatek z úmluvy o právech dítěte

Základem spokojenosti dítěte je spokojenost pečujících osob

čl. I
Úvodní ustanovení

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: Profesní sdružení přechodných pěstounů z.s. (dále jen ”PSPP”);
 2. sídlo spolku je na adrese: Zlobice 23, 76831 Zlobice
 3. spolek působí na celém území České republiky
 4. spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Účel spolku
Účelem spolku je profesní sdružení pěstounů na přechodnou dobu.

Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 1. Propagovat a popularizovat „Pěstounskou péči na přechodnou dobu“ (dále jen PPPD) před médii a odbornou i laickou veřejností.
 2. Zastupovat přechodné pěstouny na jednáních.
 3. Navrhovat smysluplné, systémové změny ve fungování PPPD.
 4. Zasazovat se za neumísťování zejména novorozenců do ústavní péče.
 5. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 6. Další formy činností a konkretizaci činností, které stanoví členská schůze.

čl. II
Činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I
 2. Příjmy spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

čl. III
Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát osoba v evidenci a partner/ka.
 2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění cílů spolku.
 3. Ukončení členství
  (a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
  (b) úmrtím člena
  (c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady, nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění cílů sdružení
  (d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků
  (e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu
 4. Práva členů:
  (a) účastnit se činnosti spolku
  (b) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
  (c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
  (d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
  (e) být pravidelně informován o dění ve spolku
 5. Povinnosti členů:
  (a) platit členské příspěvky (pokud budou stanoveny)
  (b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
  (c) dodržovat stanovy spolku
 6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 7. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

čl. IV
Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
 2. (a) členská schůze
  (b) výbor
  (c) předseda
  (d) kontrolní komise
 3. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 4. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 5. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) jeho rezignací, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho
  povinností.

čl. V
Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.
  Do působnosti členské schůze, tak náleží:
  (a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
  (b) rozhodovat o změně stanov
  (c) stanovení členských příspěvků,
  (d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,
  (e) schvalovat výsledek hospodaření spolku,
  (f) volit předsedu, členy výboru a komisí,
  (g) hodnotit činnost orgánů spolku i jejich členů,
  (h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku,
 2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok. V případě existence účetní závěrky nejpozději do 31. října.
 3. Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech,
  které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nebo zveřejněna na stránkách spolku nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit stejným způsobem, jako bylo svoláno.
 6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl pořad schůze ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.
 9. Výbor může určit, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů.
  V tom případě výbor stanoví, kolika počtů hlasů je třeba na jednoho delegáta s odchylkou max. 20 %. V případě sjezdu delegátů se nesmí měnit předem ohlášené body schůze.

čl. VI
Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku. Zodpovídá se členské schůzi. Řídí činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.
 2. Výbor je statutárním orgánem a má nejméně 3 členy. Jednat jménem spolku
  může předseda, případně dva členové výboru nebo výborem pověřená osoba.
 3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor
  je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti většiny členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru
  mohou být zváni dle potřeby hosté.
 5. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
 6. Do výlučné kompetence výboru patří:
  (a) svolávat členskou schůzi
  (b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku
  (c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
  (d) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
  (e) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
  (f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
  (g) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků
  (h) schvalovat interní organizační normy spolku

čl. VII
Předseda

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku.
 2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
 3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
  (a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
  (b) svolání a vedení schůzí výboru,
  (c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.
 4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
 5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.
 6. Předseda může svolat členskou schůzi při nečinnosti výboru spolku. Nečinností výboru se rozumí skutečnost, že výbor nevykonává činnost v usnášeníschopné většině po dobu více než půl roku.

čl. VIII
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má minimálně 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává
  členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské
  schůzi. 2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru
  spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.
 2. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.
 3. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech,
  na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
 4. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně
  a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.
 5. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
 6. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
 7. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
 8. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

čl. IX
Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

čl. X
Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.
 3. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.